Thông tư số 57/2018/TT-BTC

.

Thông tư số 57/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05 tháng 7 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/218/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

 

Nguồn: vinanet.vn