Thông tư số 59/2018/TT-BTC

.

Thông tư số 59/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

 

Nguồn: vinanet.vn