Thông tư số 63/2018/TT-BTC

.

Thông tư số 63/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 7 năm 2018 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

 

Nguồn: vinanet.vn