Thông tư số 67/2018/TT-BTC

.

Thông tư số 67/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 8 năm 2018 về hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

 

Nguồn: vinanet.vn