Thông tư số 70/2018/TT-BTC

.

Thông tư số 70/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08 tháng 8 năm 2018 về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

 

Nguồn: vinanet.vn