Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

.
Nguồn: giaoduc.net.vn