Chính thức thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam

.
.fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; }

Ngày 8/11, tại trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã diễn ra buổi thành lập Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam (NVSVN).

Qua phân tích thực trạng nhà vệ sinh công cộng tại TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng… tình trạng nhà vệ sinh công cộng vừa thiếu lại bẩn. Hầu hết nhân viên phục vụ nhà vệ sinh công cộng hiện nay là những người lao động phổ thông, không qua trường lớp đào tạo kiến thức và nghiệp vụ, không dọn dẹp đúng cách, đúng giờ, không có những trang thiết bị hợp lý để làm việc.

Không chỉ vậy, mới đây Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) rà soát việc công bố mẫu nhà vệ sinh công cộng tiêu theo quy chuẩn để UBND các quận, huyện triển khai xây dựng đồng loạt.

Chủ tịch Hiệp hội NVSVN nhận hoa chúc mừng từ Bộ TN&MT.

Vì vậy việc thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh công cộng Việt Nam để tập hợp các công ty, cá nhân chung tay làm và thay mặt Nhà nước giám sát các hoạt động ở lĩnh vực này là rất cần thiết.

Để thành lập Hiệp hội, trước đó Ban vận động thành lập NSVVN đã chính thức nộp hồ sơ xin Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (TM&MT) và nộp hồ sơ lên Bộ nội vụ công nhận, cho phép thành lập Hiệp hội NVSVN.

Ngày 3/5/2017, Bộ TN&MT có quyết định số 172/QĐ-BTNMT về việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội NVSVN. Ngày 6/9/2018, Bộ trưởng Bộ nội vụ có quyết định số 2067/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội NVSVN.

.u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136 , .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136 .postImageUrl , .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136 , .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136:hover , .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136:visited , .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136:active { border:0!important; } .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136:active , .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #95A5A6; } .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #2C3E50; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://giadinh.net/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136:hover .ctaButton { background-color: #7F8C8D!important; } .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136 .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u663e50d498fb0e30afc0fa0cd3dcd136:after { content: ""; display: block; clear: both; }
Xem thêm  iPhone X được chào giá gần 50 triệu đồng ở Việt Nam

Sáng nay (8/11) Bộ Nội vụ đã phối hợp với ban vận động thành lập Hiệp hội NVSVN công bố Quyết định thành lập Hiệp hội NVSVN.

Đại diện đoàn chủ tịch thành lập Hiệp hội nhận giấy chứng nhận Hiệp hội NVSVN.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Vụ địa phương 2, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ TN&MT cùng các thành viên trong Ban vận động thành lập Hiệp hội NVSVN.

Cũng trong sáng nay, Hiệp hội NVSVN cũng đã tổ chức Đại hội bầu Ban chấp hành, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thư ký Hiệp hội với kết quả ông Lê Văn Hiệp (Giám đốc Công ty Kim Hoàng Hiệp, Bình Dương) là Chủ tịch Hiệp hội NVSVN.

Một trong những hoạt động chính của Hiệp hội là, tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn mọi tầng lớp nhân dân về việc tầm quan trọng của nhà vệ sinh đối với đời sống. Nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường tại nhà vệ sinh…

Theo Dân Sinh

Link gốc 

Facebook Comments
#wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;}

Chia sẻ:
  • Bấm để chia sẻ trên Twitter (Opens in new window)
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Opens in new window)
Nguồn: giadinh.net